ਵਿਜ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਟੀ.ਈ. ਐਸ) ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

Back to Top