ਨਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾਬੱਧ, ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਲਿੰਕਸ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਸਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ / ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ । ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਿੰਕਡ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲਿੰਕਡ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Back to Top